تفاوت Html , Xhtml

در حقیقیت این دو تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. در بعضی از ورژن ها، tag هایی به وجود آمده و در بعضی ورژن ها tag ای از بین رفته است ولی بارزترین تفاوت آنها در Container بودن و Empty بودن تگهاست. در زبان XHTML اصلا تگهای Empty وجود ندارند و تمام تگها بدون استثنا باید بسته شوند.

 

HTML

 1- Container

</p><p>

2-Empty

<img>

 

XHTML

</b><b>

</p><p>