ساختار و انواع tag

یک Tag از علامت > (Opening Angle Bracket) شروع می شود و با علامت < (Closing Angle Bracket)خاتمه می یابد.

 

سوال : آیا بزرگ نوشتن یا کوچک نوشتن tag ها در طراحی تاثیری دارد؟

پاسخ: خیر، در حقیقیت بزرگ یا کوچک نوشتن در Html هیچ تاثیری ندارد ولی در زبان XHTML حتما باید تمام tag ها با حروف کوچک نوشته شود. چرا که ما در زبان XHTML از زبان دیگری به نام XML استفاده میکنیم که این زبان CaseSensitive یعنی حساس به حروف می باشد.

 

 انواع  Tag ها

 1- Container: opening Tag , Closing Tag

2- Empty

 

تعریف Container : به مجموعه tag هایی گفته میشود که علاوه بر اینکه آن opening-tag دارد، closing-tag را هم دارد.

مثل: <p></p>

<b></b>

<i></i>

 

تعریف Empty: تگ هایی که فقط opening-tag دارند، closing-tag ندارند.

مثال: <img> ; <hr>