عبارت‌های منظم، مانند یک زبان برنامه‌نویسی هستند که کارشان جستجوی عبارت‌های دلخواه استدر جستجوی معمول، امکان یافتن عبارت‌هایی که دقیقا با هدف مورد نظر شما مطابقت داشته باشند وجود دارد مثلا برای پیدا کردن تمامی آدرس‌های ایمیل موجود در یک متن بلند، راهی جز خواندن خط به خط نوشته وجود ندارد با استفاده از عبارت‌های منظم می‌توان مشخص کرد که تمامی عبارت‌های دلخواه که از یک شکل خاص پیروی می‌کنند،…