به طور معمول، تعیین اندازه‌ی padding و border برای یک عنصر در css باعث می‌شود تا طول و عرض واقعی آن عنصر افزایش پیدا کندبرای مثال اگر عرض یک عنصر ۱۰۰ پیکسل مشخص شود و از هر طرف ۵ پیکسل padding به آن نسبت داده شود، عرض واقعی آن عنصر مساوی ۱۰۰ + ۵ + ۵ یا ۱۱۰ پیکسل خواهد شد در طراحی سایت واکنش‌گرا یا Responsive گاهی نیاز می‌شود…
کامپایلر LESS به طور پیش‌فرض علامت ممیز «/» را به عنوان تقسیم‌کننده می‌شناسد. بنابراین تعریف ۸ مقدار در مقابل border-radius که لازمه‌اش استفاده از علامت ممیز بین چهار عدد اول و چهار عدد دوم است، با خطا مواجه می‌شود برای حل این مشکل کل ۸ عدد را به شکل زیر بنویسید:کد: border-radius: ~"10px 10px 10px 10px / 10px 10px 10px 10px";